Lorem Ipsum Deklaracja Dostępności

Deklaracja o dostępności serwisu

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilinych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.szpitaldeblin.pl


Data publikacji strony internetowej: 2012-06-22
 
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2024-01-19

Status Dostępności Cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Brak wystarczającego kontrastu tekstu w stosunku do koloru elementów tła strony.
  • Po powiększeniu tekstu do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne.
  • Brak możliwości przeglądania treści w wybranej orientacji wyświetlania (w pionie lub w poziomie) bez jej przewijania w poziomie co powoduje problem z przeglądaniem na urządzeniach mobilnych.
  • Część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej.

W 2024 r. planujemy pełne dostosowanie strony http://ww.szpitaldeblin.pl do wymogów dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje Zwrotne i Dane Kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Cezary Dziwisz, informatyk@szpitaldeblin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąć na numer telefonu 815 518 503. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnęj oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna


6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ aktualnie posiada 5 budynków, w których świadczone są usługi medyczne lub realizowane jest obsługa pacjentów związana z udzielaniem świadczeń tj.:
  • Budynek nr 90 – Oddziały Szpitalne i Poradnie Specjalistyczne
  • Budynek nr 94 – Fizjoterapia Ambulatoryjna
  • Budynek nr 246 – Podstawowa Opieka Zdrowotna
  • Budynek nr 386 – Administracja i Dział Finansowy
  • Budynek nr 95 – Medycyna Pracy
Budynki nr 90, 94, 246 są w pełni dostosowane do wymagań związanych z udzielaniem świadczeń medycznych osobom niepełnosprawnym.

Budynek nr 95 jest częściowo dostosowany do wymagań związanych z udzielaniem świadczeń medyczynych osobom niepełnosprawnym. Powodem jest brak wydzielonej toalety dla osób poruszających się na wózku.

Budynek nr 386 jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych ze względu na brak podjazdu dla wózków planowane jest wykonanie prac dostosowawczych.

Na terenie szpitala przewidziane są miejsca prakingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynkach nie ma oznaczeń w języku brailea ani oznaczeń dla osób niedowidzących.

Nie ma dostępu do usług tłumacza polskiego języka migowego.